Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

Na kakšni pravni podlagi ste RTV Slovenija izdali dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti za parlamentarni program TV Slovenije 3? Njihova programska shema že vse od vpisa v razvid medijev namreč ni v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)? Kako ste ob izdaji dovoljenja preverili skladnost programske sheme s tem zakonom?

Kot smo že pojasnili za časnik Dnevnik, agencija nima pristojnosti za nadzor nad izvajanjem določb Zakona o RTV Slovenija.

Agencija izdaja dovoljenja za opravljanje televizijske in radijske dejavnosti na podlgi Zakona o medijih (105. člen), ki natančno določa postopek izdaje dovoljenj. Postopek se vodi na vlogo izdajatelja. Poleg vloge, ki mora biti popolna, kar pomeni, da je razumljiva in vsebuje vse potrebne sestavine (podatke o izdajatelju programa; navedbo dejavnosti, ki jo izdajatelj programa namerava izvajati; ime televizijskega programa, ki ga bo izdajatelj programa razširjal; izpolnjen obrazec o osnovnih progamskih zahtevah, ki jih bo izdajatelj programa upošteval pri razširjanju programa), mora izdajatelj programa izpolnjevati še dva pogoja za pridobitev dovoljenja:

  • imeti mora registrirano televizijsko dejavnost (60.200)
  • svoj televizijski program mora imeti vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Minsitrstvo za kulturo (glej oddelek 3 Zakona o medijih/členi 12-17)

Če je vloga popolna, skladna z Zakonom o medijih in vlagatelj obenem izpolnjuje navedena pogoja, mu agencija mora izdati dovoljenje in ga vročiti izdajatelju najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejela popolno vlogo. Pred izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti mora mnenje podati tudi Svet za radiodifuzijo.

Kolikokrat ste od leta 2007 do danes opravili nadzor nad izvajanjem dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti parlamentarnega programa TV Slovenija 3? Nam lahko posredujete ugotovitve za vse opravljene nadzore? Poleg tega nam posredujte še ugotovitve nadzora za ostale televizijske programe, ki jih izdaja RTV Slovenija.Ste zoper RTV Slovenija in odgovorne osebe zaradi kršitev zakonodaje v zvezi z neizvajanjem programskih kvot na parlamentarnem programu TV Slovenija 3 sprožili prekrškovni postopek in ali ste ga zaključili? Prosimo vas, če nam posredujete morebitne ugotovitve v prekrškovnem postopku.

Kot smo že pojasnili za časnik Dnevnik, agencija proti programu Televizije Slovenija 3 do sedaj ni vodila nadzornih postopkov. Je pa vodila več različnih postopkov (strokovni, inšpekcijski in prekrškovni postopki nadzora) proti drugim radijskim in televizijskim programom RTV Slovenija. Vse odločitve agencije v nadzornih postopkih so objavljene na spletni strani agencije (glej priložene povezave).

Ministrstvo za kulturo

Obveznost vpisa v razvid medijev določa Zakon o medijih (v nadaljevanju: ZMed), postopek vpisa pa podrobneje določa Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev. Tretji odstavek 12. člena ZMed med drugim določa, da mora predlogu za vpis v razvid medijev biti priložena programska zasnova, ki je v skladu z ZMed. 17. člen ZMed pa določa, da izdajatelj s programsko zasnovo določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija. Programska zasnova radijskega ali televizijskega programa pa mora vsebovati tudi programsko shemo, s katero izdajatelj določi naslednje:

  • zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev v posamezne sklope,
  • predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi vsebinskimi sklopi;
  • predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin;
  • predviden obseg lastne produkcije in produkcije slovenskih avdiovizualnih del.

Ministrstvo za kulturo je v postopku vpisa preverjalo, ali bil predlog RTV Slovenija za vpis televizijskega programa TV SLO3 skladen z določili 12. člena ZMed, tj. ali je poleg ostalih podatkov in prilog vseboval tudi programsko zasnovo, s katero so bila določena namen in temeljna izhodišča za delovanje medija. Če so s strani predlagatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz ZMed, mora ministrstvo medij vpisati v razvid in izdati odločbo o vpisu v razvid najpozneje v petnajstih dneh od prejema predloga za vpis.

Ministrstvo se v postopku vpisa v razvid medijev ne more spuščati v predhodno presojo programske zasnove po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), saj bi bilo to v nasprotju z načelom svobode izražanja. Dejavnost medijev v Republiki Sloveniji namreč temelji na svobodi izražanja ter avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami medijev. Skladno z določbo drugega odstavka 9. člena ZMed pa izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje.

Obveznost vpisa medija (programa) v razvid medijev je določena z ZMed, zato mora biti predlog za vpis skladen z določi ZMed in ne z določili ZRTVS-1.

Ministrstvo je v letošnjem letu izvedlo nadzor nad zakonitostjo dela Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Poročilo o  izvedbi nadzora bo objavljeno na spletni strani ministrstva, in sicer predvidoma v prvi polovici meseca novembra letos. Odgovore na vprašanja, ki se tičejo delovanja AKOS, vključno z zahtevo za posredovanje dokumentacije, pa je potrebno poiskati pri AKOS.

Nadzor nad AKOS je določen z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki v 190. členu med drugim določa, da nadzor nad zakonitostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za posamezno delovno področje, na katerem deluje agencija. Zakon o medijih in Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah določata pristojnosti, ki jih ima AKOS pri nadzoru na področju medijev in avdiovizualnih storitev (ZAvMS).

Upravni in inšpekcijski nadzor nad določbami ZMed izvaja Inšpektorat RS za kulturo in medije, strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev radijskih programov pa je v pristojnosti AKOS. Skladno z določili ZAvMS upravni in inšpekcijski nadzor nad izdajatelji televizijskih programov in ponudniki avdiovizualnih storitev izvaja AKOS.

Pri tem velja poudariti, da je AKOS pri svojem delovanju samostojen in neodvisen, zato nadzor ne zajema možnosti poseganja v vsebino splošnih ali konkretnih pravnih aktov, ki jih je izdala agencija v zvezi z izvajanjem njenih pristojnosti na podlagi tega ali drugih zakonov s področij njenega delovanja. Nadzor pa tudi ni sistemski, temveč predstojnik ministrstva odloči o tem, ali je treba izvesti nadzor in, če se tako odloči, izda sklep o izvedbi nadzora, s katerim natančno definira obseg in trajanje nadzora.

Inšpektorat RS za kulturo in medije izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZRTVS-1, ki je v letošnjem letu v navedeni zadevi že odločal. Dovoljenja za  izvajanje televizijske dejavnosti pa je izdal  AKOS, zato so vsi postopki, ki so vezani in izhajajo iz dovoljenja v pristojnosti AKOS.

Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti je urejena z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija, ki določa obseg javne službe, način njenega izvajanja ter njeno financiranje. Pristojnosti, ki jih ima Republika Slovenija kot ustanoviteljica javnega zavoda pri izvajanju nadzora nad izvajanjem službe na področju radijske in televizijske dejavnosti so natančno določene z zakonodajo, ki med drugim določa, da je Republika Slovenija kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija ter zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe.

Iz navedenega izhaja, da ima Republika Slovenija kot ustanoviteljica javnega zavoda RTV Slovenija pravice in obveznosti, ki jih določa zakonodaja, med katere pa nikakor ne sodi neposredni nadzor nad izvajanjem programske in uredniške politike. Programski standardi, programske zasnove in sheme RTV Slovenija ter nadzor nad njihovim uresničevanjem so v izključni pristojnosti Programskega sveta RTV Slovenija.