1. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije sprašujemo!
 • Kakšna je pravna podlaga za vpis parlamentarnega programa TV Slovenija 3 v razvid medijev? Ob pregledu vpisane programske sheme namreč ugotavljamo, da ta ob vpisu v razvid medijev ni bila skladna z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija?
 • Kdo je odgovoren za vpis programa, čigar programska shema je v nasprotju z določbami Zakona o Radioteleviziji Slovenija, v razvid medijev?
 • Ali ste od leta 2007 izvedli nadzor zakonitosti dela Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)? Ali ste v tem nadzoru ugotovili pogostost oziroma če sploh, AKOS izvaja nadzor programov Radiotelevizije Slovenija? Je AKOS od leta 2007 izvedel kakršnkoli nadzor programa TV Slovenija 3, za katerega je pristojen v skladu z Zakonom o medijih? Kako pogosto bi AKOS po vašem mnenju moral izvajati nadzor? Ali vam AKOS poroča o izvajanju nadzorov, ki jih izvaja na podlagi Zakona o medijih? Nam lahko posredujete vso dokumentacijo, ki vam jo v zvezi z nadzorom programom RTV Slovenija AKOS posredoval od leta 2007 naprej?
 • Ker AKOS po naših informacijah nadzora ne izvaja oziroma je ta neustrezen, nas zanima, zakaj dopuščate, da AKOS ravna samovoljno in opušča dolžno ravnanje ob očitnih in ponavljajočih se kršitvah zakonodaje? Boste zoper pristojne na AKOS zaradi tega ukrepali? Boste ukrepali zoper odgovorne na Ministrstvu za kulturo, ki so pristojni za izvajanje nadzora zakonitosti dela AKOS oziroma izvajanje medijske zakonodaje, ki so prav tako opustili dolžno ravnanje nadzora?
 • Kako boste v primeru parlamentarnega programa TV Slovenija 3 ukrepali za odpravo neskladnosti vpisa v razvid medijev in dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija?
 • Ministrstvo za kulturo prosimo za nezavezujočo razlago drugega odstavka 3. čl. ZRTVS-1

Elektronsko pismo z vprašanji za Ministrstvo za kulturo (direktorat za medije) pošljite na naslov klemen.kraigher-misic@gov.si


 1. Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
 • Na kakšni pravni podlagi ste RTV Slovenija izdali dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti za parlamentarni program TV Slovenije 3? Njihova programska shema že vse od vpisa v razvid medijev namreč ni v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)? Kako ste ob izdaji dovoljenja preverili skladnost programske sheme s tem zakonom?
 • Kolikokrat ste od leta 2007 do danes opravili nadzor nad izvajanjem dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti parlamentarnega programa TV Slovenija 3? Nam lahko posredujete ugotovitve za vse opravljene nadzore? Poleg tega nam posredujte še ugotovitve nadzora za ostale televizijske programe, ki jih izdaja RTV Slovenija.
 • Ste zoper RTV Slovenija in odgovorne osebe zaradi kršitev zakonodaje v zvezi z neizvajanjem programskih kvot na parlamentarnem programu TV Slovenija 3 sprožili prekrškovni postopek in ali ste ga zaključili? Prosimo vas, če nam posredujete morebitne ugotovitve v prekrškovnem postopku.

Elektronsko pismo z vprašanji za AKOS pošljite na naslov info.box@akos-rs.si


 1. Vlado RS sprašujemo!

Pri pregledu pravnih temeljev za delovanje parlamentarnega programa TV Slovenija 3 smo ugotovili številne nepravilnosti in domnevne kršitve zakonodaje s strani Ministrstva za kulturo in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.Po našem prepričanju ob vpisu parlamentarnega programa v razvid medijev Ministrstvo za kulturo ni preverilo skladnosti programske sheme z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).

Na tej osnovi je nato AKOS izdal dovoljenje, ki RTV Slovenija omogoča razširjanje televizijskega programa, ki je v očitnem neskladju z določbami drugega odstavka 3. čl. ZRTVS-1.Poleg izdaje dovoljenja, ki ni skladno z ZRTVS-1, AKOS že več let grobo krši medijsko zakonodajo z neizvajanjem nadzora parlamentarnega programa TV Slovenija 3, za katerega je pristojen na podlagi Zakona o medijih. Zanima nas, kako boste ukrepali zoper Ministrstvo za kulturo in AKOS z namenom zagotavljanja zakonitosti?

V zvezi z izvajanjem nadzora na medijskem področju so tudi sicer prisotne številne anomalije, ki terjajo izvedbo nadzora zakonitosti nad delom AKOS in ukrepanje zoper pristojne, ki očitno dlje časa in ponavljajoče kršijo zakonodajo. Ker gre za ponavljajoče se in več let trajajoče kršitve zakonodaje in opustitev dolžnega ravnanja s strani AKOS in pristojnih oseb, pričakujemo odločno in takojšnjo ukrepanje Vlade Republike Slovenije za zagotovitev zakonitosti dela AKOS in pogojev za zakonito izvajanje televizijske dejavnosti RTV Slovenija.

Elektronsko pismo z vprašanji za vlado pošljite na naslov generalnega sekretariata vlade RS gp.gs@gov.si


 1. Parlamentarne stranke sprašujemo!

Kako boste ukrepali v zvezi s kršitvami medijske zakonodaje, saj je očitno, da je bila pri podelitvi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti Radioteleviziji Slovenija za parlamentarni program TV Slovenija 3 storjena vrsta kršitev zakonodaje s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije? AKOS zakonodajo očitno in grobo krši tudi z opuščanjem nadzora, za katerega je pristojna.

Pozivamo vas, da v okviru odbora za kulturo opravite razpravo o kršenju medijske zakonodaje s strani RTV, AKOS in Ministrstva za kulturo RS.

Elektronsko pismo z vprašanjem za stranke pošljite na naslove njihovih sekretarjev.